Személyi adatvédelem

 1. Szerződő felek megállapodtak, hogy vevő közli eladóval a családi és utónevét, állandó lakhelyének címét, telefonszámát és mailcímét. Vevő önként bocsátja eladó rendelkezésére a személyes adatait, abból a célból, hogy az teljesíthesse az adásvételi szerződésből eredő kötelességeit és továbbra is kommunikálni tudjon vele.
 2. Vevő a megrendelés megküldésével becsületére kijelenti eladónak, hogy beleegyezik, hogy eladó a Tt. többször módosított 122/2013, a személyes adatok védelméről szóló törvény (a továbbiakban „ZnOOÚ”) 11. par. (1) bek. értelmében a személyes adatait tárolja és feldolgozza, különösen azokat, amelyek fentebb vannak feltüntetve, és/vagy eladó tevékenységéhez szükségesek, és feldolgozza azokat minden információs rendszerében. Eladó vállalja, hogy vevő adatait az SzK érvényes jogszabályaival összhangban fogja kezelni. Eladó vevő személyes adatait csak a szerződésből és az általánosan kötelező jogszabályokból eredő kötelességeinek teljesítéséhez szükséges időszak alatt dolgozza fel. Eladó a feldolgozás céljának teljesítése után haladéktalanul megsemmisíti eladó személyes adatait a ZnOOÚ 17.par. (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban. Eladó írásban bármikor visszavonhatja a személyes adatai feldolgozására vonatkozó engedélyt. Eladó tudomásul veszi, hogy személyes adatait hozzáférhetővé teszik vagy továbbítják harmadik személyeknek (pl. a szállítmányozónak) az adásvételi szerződésből eredő kötelességei teljesítésének céljából.
 3. Eladó kijelenti, hogy a ZnOOÚ 6.par. (2) bek. c) betűjének rendelkezéseivel összhangban a személyes adatokat kizárólag a személyi adatok védelméről szóló szekcióban feltüntetett célok érdekében fogja megszerezni.
 4. Eladó kijelenti, hogy a ZnOOÚ 6.par. (2) bek. e) betűjével összhangban biztosítja, hogy a személyi adatokat kizárólag olyan módon dolgozzák fel és használják, amely megfelel annak a célnak, aminek érdekében azokat gyűjtötték.
 5. Eladó kijelenti, hogy a ZnOOÚ 6.par. (2) bek. i) betűjével összhangban a személyes adatokat a jó erkölcsökkel összhangban fogja feldolgozni, és olyan módon fog tevékenykedni, amely nincs ellentétben sem a ZnOOÚ-val, sem egyéb általánosan kötelező jogszabállyal, és nem fogja azokat megkerülni.
 6. Vevőnek írásos kérelem alapján, vagy személyesen, ha az ügy nem tűr halasztást, joga van tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen a ZnOOÚ 10.par. (3) bek. a), e), f) vagy g) betűi szerinti esetekben, amennyiben jogos indokokat mond ki vagy bizonyítékokat mutat be a jogaiba és a jog által védett érdekeibe való beavatkozásra nézve, amelyek konkrét esetben a személyes adatok ilyen feldolgozása révén károsodtak vagy károsodhatnak.
 7. Vevő abban az esetben, ha gyanítja, hogy személyes adatait jogosulatlanul dolgozzák fel, javaslatot nyújthat be a Szlovák Köztársaság Személyi Adatvédelmi Hivatalánál a személyi adatvédelmi eljárás megindítására.
 8. Ha vevő jogilag nem teljes körűen alkalmas jogügyletekre, jogait a törvényes képviselő érvényesítheti.
 9. Ha a vevő nem él, a jelen szerződés szerinti jogait valamely hozzá közel álló személy érvényesítheti.
 10. Eladó köteles vevő fenti kérelmeit a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elintézni.
 11. Vevő ezennel beleegyezését adja a Tt. többször módosított 122/2013., a személyi adatvédelemről szóló törvény 11.paragrafusa szerint a személyes adatai eladó által történő feldolgozásához, marketing célokra. Ugyanakkor egyetért azzal, hogy személyi adatait harmadik személyek számára továbbítsák.
 12. Vevő kijelenti, hogy a 15.par. (1) bek. alapján tájékoztatták a személyi adatok üzemeltető általi feldolgozásának feltételeiről.
 13. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

  Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

  Alkalmazott cookie-k:
  • Analitika, követés cookie
  • Webhelyen keresztüli követés
  • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

  A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.


Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, dodaciu adresu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v sekcii o ochrane osobných údajov.
 4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 6. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. 
 7. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 9. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 10. Predávajúci je povinný písomne vybaviť vyššie uvedené žiadosti kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 11. Kupujúci týmto udeľuje súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním svojich osobných údajov predávajúcim na marketingové účely. Zároveň súhlasí s tým, aby boli osobné údaje poskytnuté tretím stranám.
 12. Kupujúci prehlasuje, že bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. 

 


Összehasonlít 0

No products

To be determined Szállítás
0 Ft‎ Összesen

Fizetés